Uttar Pradesh

06/10/2012

Board:-

 1.  Board of High School and Intermediate Education UttarPradesh, Allahabad(BHSIEUP)-(Uttar Pradesh)

Technical Edu.Board:-

 1. State Board of Technical Education (BTEUP)-(Uttar Pradesh)
 2. Department of Technical Education(UPDET)-(Uttar Pradesh)

Univesities:-

 1. Allahabad University, Allahabad (AUA)-(Uttar Pradesh)-Central University
 2. Lucknow University, Lucknow(LUL)-(Uttar Pradesh)
 3. Dr.B.R.Ambedkar University, Agra(Dr.BRAUA)-(Uttar Pradesh)
 4. Deen Dayal Upadhyay Gorakhpur University, Gorakhpur(DDUGU)-(Uttar Pradesh)
 5. Sampurnanand Sanskrit Vishwavidyalaya, Varanasi(SSVV)-(Uttar Pradesh)
 6. Choudhary Charan Singh University, Meerut(CCUM)-(Uttar Pradesh)
 7. Chatrapati Sahuji Maharaj Kanpur University, Kanpur(CSMKU)-(Uttar Pradesh)
 8. Chandra Shekhar Azad University of Agriculture & Technology, Kanpur(CSAUATK)-(Uttar Pradesh)
 9. Mahatma Gandhi Kashi Vidyapeeth, Varanasi(MGKVV)-(Uttar Pradesh)
 10. Bundelkhand University, Jhansi-(Uttar Pradesh)
 11. Chhatrapati Shahu Ji Maharaj Medical University, Lucknow(CSMMU)-(Uttar Pradesh)
 12. Dr. Ram Manohar Lohia Awadh University, Faizabad(DRMLAU)-(Uttar Pradesh)
 13. Jagadguru Rambhadracharya Handicapped University, Chitrakoot Dham(JRHU)-(Uttar Pradesh)
 14. M.J.P. Rohilkhand University, Bareilly(MJPRU)-(Uttar Pradesh)
 15. Narendra Deo University of Agriculture & Technology, Faizabad(NDUAT)-(Uttar Pradesh)
 16. Uttar Pradesh Technical University, Sitapur Raod, Lucknow(UPTU)-(Uttar Pradesh)
 17. Veer Bahadur Singh Purvanchal University, Jaunpur(VBSPU)-(Uttar Pradesh)
 18. Dr. Shukantla Mishra Uttar Pradesh Viklang Vishwavidyalaya(DSMUPVV)-(Uttar Pradesh)
 19. Gautam Buddha University, Gaotam Budhnagar(GBU)-(Uttar Pradesh)
 20. Sardar Vallabh Bhai Patel University of Agriculture & Technology(SVBPUAT)-(Uttar Pradesh)
 21. U.P. Rajarshi Tandon Open University(UPROU)-(Uttar Pradesh)
 22. Babasaheb Bhimrao Ambedkar University, Lucknow(BBAUL)-(Uttar Pradesh/Central University
 23. Aligarh Muslim University, Aligarh (AMUA) -(Uttar Pradesh)/Central University
 24. Banaras Hindu University, Varanasi -(Uttar Pradesh)/Central University

Recruitment Board:-

 1. UP Employment Exchange-(Uttar Pradesh)
 2. UPpublic Service Commission(UPPSC)-(Uttar Pradesh)
 3. Secondary Education Service Selection Board(UPSESSB)-(Uttar Pradesh)

UP Govt.Website:-

 1. UP Government-(Uttar Pradesh)

UP Govt. DepartmentalWebsite:-

 1. UP web directory-(Uttar Pradesh)
 2. UP.NIC-(Uttar Pradesh)
 3. UP Police-(Uttar Pradesh)
 4. Accountant General, —-(Uttar Pradesh)

Uttar Pradesh High Court:-

 1. UP High Court Allahabad-(Uttar Pradesh)
Next Post
»